KFT - S11 - Yoshitune densetu to taki no aru michi