Rundwanderweg Eichenbühl, PP Kohlgrund Nr. 2 - Kohlgrund Weg