Cab. Caraiman - Cab. Babele - Vf. Omu - Vf. Caraiman - Cab. Caraiman