2017.11.04 - 05 Bike. Kisinev - Bahmut - Radeni - Temeleuti - Kisinev