1. Paipo - CapoMuro - MonteCalabrice - MonteTreCalli