Tour01 ValleDegliDei-Paipo-CapoMuro-MonteCalabrice-MontetreCalli-ValleDegliDei