Cnho. Sto. Tiago - Etapa 19 - Trier / Vezelay - Tonnerre --> Chablis