Dornach - Magdalena - Uni - Schatzweg - Koglerweg - Auhof - Dornach